Tag Archives: joodse feesten

Loading
loading..
Pesach meal at European House of Prayer

Fantastische Pesachmaaltijd 14 april!

Op maandagavond 14 april hadden we voor de 4de keer in de EHOP geschiedenis het voorrecht om een pesachmaaltijd te houden met zo’n 50 gasten. We hadden de sfeervolle bovenzaal van de Eemlandhoeve tot onze beschikking. Pesach is altijd een intens moment. Enerzijds is het een lekkere en gezellige maaltijd als familie van God. Anderzijds is het een moment waarin we gezamenlijk de diepgang van Jezus’ dood vanuit Bijbelse wortels beleven. Pesach meal at European House of Prayer Onze pesachmaaltijd is altijd volledig gecentreerd rondom Jezus Christus. Dat is ook niet moeilijk. De onderdelen en gebruiken van de maaltijd spreken allemaal over zijn verlossingswerk. Ieder jaar opnieuw zijn we ook zelf diep onder de indruk van de toewijding van de hemel aan ons, gevallen mensen. God plande de interventie aan het kruis zeer waarschijnlijk al voor de schepping. De Bijbel spreekt in deze context van Gods eeuwige plan, Zijn eeuwige voornemen! God werd niet gedwongen tot het kruis. God bedacht het kruis Zelf! God wilde ons aannemen als zijn kinderen, wilde ons één maken met Hemzelf, wilde ons laten delen in Zijn glorieuze erfenis. Het raakte ons en onze gasten om samen aan tafel te zitten en dit te beseffen en God hiervoor te aanbidden. Een pesachmaaltijd is een heel gebeuren. Voor de mensen die het nog nooit meemaakten: een gemiddelde pesachmaaltijd duurt zo 4 uur! Allerlei gebeden, handelingen en toasts komen voorbij. We kunnen daar onmogelijk hier allemaal over schrijven. Wil je het hele verhaal een keer horen, doe dan volgend jaar een keer mee! Een hoogtepunt willen we je niet onthouden: Tijdens de maaltijd breekt het moment aan om de matzes te eten. Dit zijn de ongezuurde broden. De traditie van de Joden schrijft voor om dat als volgt te doen: De leider van de maaltijd neemt drie matzes in een stapeltje op en spreekt daar een zegen over uit. Vervolgens wordt alleen de middelste matze gebroken. De grootste helft hiervan wordt in een linnen zakje gestopt en verborgen in de zaal. Iedereen doet zijn ogen dicht en iemand verstopt dat zakje op een geheime plaats. Vervolgens gaat men verder met de overgebleven matzes. Hiervan worden de voorste en de middelste (wat daarvan over is) rondgedeeld. Iedereen eet daar een stukje van. Aan het einde van de maaltijd moet het verstopte stuk in het linnen zakje worden gevonden, anders kan de maaltijd niet worden beëindigd. Je denkt nu misschien: “Wat ingewikkeld, wat kan ik daar nu mee?” Hier is een Messiaanse uitleg van dit ritueel: De drie matzes staan voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Van de ‘personen’ van God werd de middelste, de Zoon gebroken en verbrijzeld om onze zonden (zie Jesaja 53). Een deel van Hem, samen met Heilige Geest werd direct na zijn verbrijzeling geopenbaard aan de Joden en kort daarna ook aan de heidenen. Dat is het uitdelen van de voorste en middelste matze. Een deel van Jezus is echter nu nog verstopt, verborgen voor de Joden. De duur van de maaltijd staat voor de wereldgeschiedenis. Deze kan niet aflopen, voordat Israël Jezus vindt. Totdat de Joden hun Messias erkennen breekt het Koninkrijk van God niet volledig door. Het deel dat verstopt is, is groter dan dat direct wordt genuttigd. Dit staat symbool voor de wereldwijde opwekking die uit zal breken als de Joden Jezus uiteindelijk erkennen. Deze eindtijd opwekking zal groter zijn dan de uitstorting van Heilige Geest in het boek Handelingen. Dit brengt ons meteen bij de vraag ‘waarom zou je de Bijbelse/Joodse feesten überhaupt vieren’? Nou, God heeft een plan voor de wereldgeschiedenis. Dat plan is onveranderlijk en moet gebeuren. In dat plan is een sleutelrol voor Israël weggelegd. Jezus zegt dat Hij niet eerder terug zal keren dan wanneer de Joden Hem verwelkomen (Mat. 23: 39). Wij, gelovigen uit de heidenen, zouden in de tussentijd de Joden tot jaloezie moeten wekken. Deze taak wordt echter ernstig gehinderd door de vervreemding van de Joodse wortels die plaats heeft gevonden in de Kerk. Als gelovigen uit de heidenen weten we eigenlijk niet goed meer waar we vandaan komen. We hebben de Bijbelse feesten ‘verheidend’ en de religieuze jaarkalender veranderd. Het is te omvangrijk om dat hier uit te leggen, maar voor de Joden is het hierdoor haast onmogelijk geworden om in het Christendom de vervulling van het Jodendom te zien. Er zijn teveel nutteloze obstakels opgeworpen. Wij willen er vanuit EHOP aan werken om deze nodeloze blokkades op te ruimen. Een daarvan is een onbekendheid met en angst voor de Bijbelse/Joodse feesten. Christenen zijn huiverig voor Joodse invloeden. In de aanloop naar Pesach kregen we herhaaldelijk de vraag waarom we Pesach vieren. “We hoeven daar toch niet meer mee bezig te zijn nu Jezus is gekomen?” Natuurlijk is er absoluut geen behoefte meer aan een offer of iets van die aard. Jezus is voor eeuwig genoeg, Amen! Echter het was Jezus zelf die de Pesachmaaltijd gebruikte als blijvende herinnering aan zijn volbrachte werk aan het kruis! Het brood dat Hij brak was een ongezuurd pesachbrood, de beker wijn die Hij hief was een van de bekers tijdens de Pesachmaaltijd. Hij zelf verweefde zijn verlossingswerk volledig met dit Bijbelse feest. Er is geen enkele Bijbelse reden te bedenken waarom deze zaken later van elkaar losgemaakt dienden te worden. ‘Avondmaal’ is een term die later bedacht werd door de Kerk. Toen Jezus ermee bezig was, heette het nog gewoon Pesachmaaltijd. Onze ervaring en die van onze gasten, is dat Pesach uit het OT en Pesach in het NT elkaar alleen maar versterken. Dat we er Jezus juist beter door gaan begrijpen. Concluderend kunnen we stellen dat het terugkeren naar onze Joodse wortels en het vieren van de Bijbelse feesten een diepere onderbouwing geeft aan het bestaansrecht van de kerk uit de heidenen en tegelijkertijd een deur van hoop opent voor de het verblinde Joodse volk. Wie wil dat nu niet?

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background